O ŠKOLE


Jací jsme a o co se snažíme

Naše škola je malotřídní škola se dvěma třídami ZŠ, kde je 5 postupných ročníků, jednou třídou MŠ, jedním oddělením školní družiny a školní jídelnou.

Škola má dvousetletou tradici (založena v roce 1788, s jedenáctiletou přestávkou v letech 1980 – 1991), od roku 1949 sídlí v zámecké budově. Ta poskytuje dostatečné prostory ke vzdělávání a výchově žáků, zázemí pro osobní i duševní hygienu žáků i zaměstnanců.  K budově přiléhá školní zahrada navazující na rozlehlý zámecký park. Škola je vytápěna částečně zemním plynem, částečně tuhými palivy.

Učebny školy jsou prostorné, světlé, vybavené moderním žákovským nábytkem. Kromě běžných pomůcek má škola počítačovou síť s připojením na Internet a dostatek softwarového vybavení pro potřeby vzdělávání. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a plátny. Na dobré úrovni je vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami.

Nejbližšími partnery školy jsou rodiče žáků a zřizovatel. Škola s nimi aktivně spolupracuje, stejně jako s dalšími institucemi, společenskými a zájmovými složkami v obci. Partnery školy jsou dále blízké málotřídní i plně organizované školy, odborná školská poradenská a speciální zařízení, odbor školství Městského úřadu v Jindřichově Hradci, dětští lékaři.

Základní vzdělávání v naší škole navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině, výchovnými a vzdělávacími strategiemi se snaží usnadnit přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného systematického vzdělávání. Vychází z poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Prioritou školy je, aby z ní odcházeli žáci motivovaní k dalšímu učení, otevření, samostatní s dobře vybudovanými pracovními návyky. S ohledem na specifické podmínky málotřídní školy je naším trvalým cílem, aby žáci po překonání počátečních přirozených adaptačních problémů byli schopni dostát nárokům následujícího ročníku v plně organizované škole, v níž budou pokračovat v povinné školní docházce.

Ve výuce i mimo výuku uplatňujeme společné postupy, kterými se snažíme utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků:

  • Vytváříme žákům bezpečné, podnětné a motivující prostředí k učení
  • Respektujeme individuální možnosti, schopnosti a nadání žáků
  • Vedeme je k spoluúčasti na tvorbě pravidel chování a sledujeme jejich dodržování
  • Volíme metody a strategie aktivního učení žáků
  • Učíme je vyhledávat a třídit informace, využívat informační a komunikační prostředy a technologie
  • Učíme žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí a činů
  • Podporujeme otevřenou komunikaci, schopnost naslouchat a kultivovaně vyjádřit své myšlenky a názory
  • Učíme žáky pracovat v týmu, spolupracovat na řešení úkolu
  • Podporujeme schopnost empatie a respektování druhých
  • Hodnotíme žáka za to, co zvládá, ne za to, co neumí

 

S KÝM SE U NÁS POTKÁTE?

Mgr. Lenka Macků – ředitelka školy

Mgr. Romana Matějková – učitelka ZŠ

Mgr. Jiřina Plíhalová – učitelka ZŠ

Eva Krafková – vedoucí učitelka MŠ

Romana Štveráková – učitelka MŠ

Dana Králová – asistentka pedagoga + vedoucí školní jídelny

Pavlína Podhrázská – vychovatelka ŠD

Milada Zaňáková – uklízečka, pomocná kuchařka

Martina Salavová – kuchařka